FAQ

Čo je ISO?
ISO je skratka pre medzinárodný normalizačný inštitút International Organization for Standardization so sídlom v Ženeve. Táto organizácia vydáva medzinárodné štandardy s označením ISO.

Prečo sa ISO certifikuje?
Certifikát je doklad preukazujúci zhodu zavedeného systému riadenia vo firme s požiadavkami príslušného ISO štandardu.
Najčastejšia motivácia firiem pre zavedenie a certifikáciu ISO:

  • získanie vyššieho trhového podielu prostredníctvom konkurenčnej výhody zvýšením imidžu,
  • často je to predpoklad pre získanie významného zákazníka,
  • konkurencia má certifikát a používa ho ako konkurenčnú výhodu,
  • podmienka pri verejných zákazkách,
  • zaistenie overiteľného plnenia zákonných požiadaviek,
  • sprehľadnenie a stabilizácia procesov vo firme, a to ako realizačných, tak systémových,
  • zníženie potreby operatívnych zásahov a riešenia problémov,
  • vymedzenie zodpovedností a kompetencií vo firme,
  • predchádzanie škodám a finančným stratám,
  • zvýšenie hodnoty firmy.

Kto môže vydávať certifikát ISO?
Certifikát vydáva akreditovaný certifikačný orgán, a to iba na obmedzený čas, spravidla 3 roky. Pre udržanie platnosti certifikátu prebieha periodický kontrolný audit spravidla každý rok. V prípade zásadných odchyliek od požiadaviek príslušného štandardu je možné prikročiť ku krajnému opatreniu a certifikát odobrať. To je veľmi vzácna, výnimočná a nepríjemná situácia. Preto, keď sa firma rozhodne ISO štandard prijať a riadiť sa ním, je to dobrovoľný záväzok k neustálemu zlepšovaniu a zdokonaľovaniu a firme sa vyplatí tomu venovať úsilie.

Čo to je akreditácia?
Akreditácia je uznanie certifikačného orgánu pre vykonávanie certifikácií podľa jednotlivých štandardov. V každej krajine existuje akreditačný úrad, ktorý tieto akreditácie udeľuje po splnení kritérií, ktoré sú taktiež stanovené medzinárodnými štandardami. Pre oblasť systémovej certifikácie ide o štandard / normu ISO/EC 17021:2011.

Aký vplyv má akreditácia na vydaný certifikát?
Vďaka organizácii medzinárodného akreditačného fóra International Accreditation Forum (IAF) sú akreditácie medzi členskými krajinami vzájomne uznávané. V súčasnosti neexistuje formálny rozdiel medzi akreditáciami, aj keď z pohľadu bezproblémovej akceptácie na zahraničných trhoch sú uznávané tradičné krajiny, ktoré udeľovali akreditácie medzi prvými.

Napríklad akreditácia od UKAS (United Kingdom Accreditation Service) bola prvým akreditačným orgánom na svete a taktiež Veľká Británia je kolískou štandardizácie. Preto sú certifikáty vydané s akreditačnou značkou UKAS najprestížnejšie a najuznávanejšie na celom svete. Je to z dôvodu predpísaného preverovania dodržiavania postupov certifikačným orgánom, kde je známe, že akreditačný orgán UKAS je v tomto ohľade nekompromisný a môže akreditáciu certifikačnému orgánu okamžite odobrať.

Môže firma prechádzať od jedného certifikačného orgánu k inému?
Áno môže. Spravidla sa to deje z dôvodu úspor, nespokojnosti s priebehom auditov, nespokojnosti s prístupom certifikačného orgánu, z dôvodu vstupu firmy na zahraničné trhy alebo získania významného klienta (zahraničnej firmy), kde akreditačná značka na certifikáte napr. UKAS, hrá veľmi podstatnú rolu.

URS Holdings vo svete
Viac ako 47 000 kontraktov
v 40 krajinách sveta!
Kontaktujte nás

V prípade, že máte otázky alebo záujem o naše služby, využite, prosím, Kontaktný formulár. Na Vaše otázky budeme reagovať do 48 hodín.

United Registrar of Systems Slovak, s.r.o.
Zámocká 30
811 01, Bratislava
Slovensko

M: +421 905 454 870
E: info@urs-certifikacia.sk

Kontaktujte nás

Vylúčenie odpovednosti: Publikované materiály | Pravidlá a predpisy | Údaje a loga | Politika | Uľahčenie prístupu